Същност и роля на днешния кредит

С нарастване мащабите на паричния пазар, по време на условия на капитализъм е предпоставка за развитие и по-нататъшен етап от прогреса на пазара за кредити. В резултат от търсенето и предлагането, произхожда движението на кредитите, тяхната същност и развитие.

Като цяло кредитния пазар изразява икономическите и социални отношения, в ролята на икономически еквивалент. Той се определя от законите на стопанството за капитал, които в краен резултат са главни форми за неговата същност, всичко това води до обвързаност и отношения на пазара и останалите икономически категории.

Като най-конкретно определение за кредит може да се каже, че той е съвкупност от доверие между двете страни. Кредит може да се нарече двустранен тип сделка, при която се преотстъпват парични средства (може и материални ценности), които на база възвръщаема основа трябва да бъдат обратно за определен срок от време. Формата за промяна на заемния капитал, също е известна като кредит.

За да бъде използван един кредит е нужно да бъдат реализирани резултати. Към тях може да се отнасят освобождаването от непосредствени и преки връзки между и на дебитори и кредитори от обществото. В резултат от кредит, могат да се постигнат и създадат предпоставки за развитие, внедряване и постижимост на огромни резултати в сферата на техниката, технологиите, науката и практиката. С отпускане на кредит, всяка банка поставя своите клиенти на равни позиции едни спрямо други. Условията за използване на тегления кредит са едни и същи, а идеята за внедряване на постижения е път към научно-техническия прогрес.

В истинската си същност термина кредит, означава източник на капитал. Той е основно и главно инструмент на икономически процеси, който регулира процеса на пари.